Thesis On Retail Banking

Thesis On Retail Banking-87
As for the third research perspective, this research identifies payments and small-scale lending as the two market segments where the market is most likely to see entries by the emerging financial technology firms.

Näitä nuoria finanssiteknologiayhtiöitä pidetään mahdollisina kilpailijoina perinteisille vähittäispankeille.

Tämä tutkimus pyrkii kartoittamaan uusien tulijoiden disruptiivista potentiaalia Suomen vähittäispankkimarkkinalla tutkimalla uusien tulijoiden kohtaamia markkinalle tulon esteitä.

Lisäksi luodaan alustava teoreettinen viitekehys markkinalle tulon esteille.

Tutkimuksen empiirisessä osassa tätä viitekehystä muokataan tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi toteuttamalla kahdeksan puolistrukturoitua haastattelua alan asiantuntijoiden kanssa.

As for the second perspective, this research finds notable differences in how the entry barriers affect different types of market entrants.

According to the results, fintech start-ups encounter numerous barriers when they aim to enter the Finnish retail banking market.

Tämä tutkimus keskittyy kolmeen näkökulmaan: Ensinnäkin, tutkimuksessa kehitetään viitekehys mahdollisille esteille, joita uudet markkinalle tulijat voivat kohdata Suomen markkinalle tullessaan.

Toiseksi, tutkimus tarkastelee mekanismeja, joilla eri markkinalle tulon esteet vaikuttavat erityyppisiin markkinalle tulijoihin.

The research is conducted as an abductive qualitative study.

In the theoretical part of the research, fintech start-ups and platform leaders are identified as the two potential groups of entrants that are to be included in the analysis.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis On Retail Banking

The Latest from gbo33.ru ©